Gratis scheidingscheck bij EchtscheidingsHotel tijdens ‘Dag van de Scheiding’! (13/09/2013)

Juridischesnelweg brengt ook de ‘Dag van de Scheiding’ onder de aandacht en in het bijzonder de actie van EchtscheidingsHotel!

Eén op de drie huwelijken strandt. Het is onder meer deze reden dat de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) de ‘Dag van de Scheiding’ heeft ingesteld om op deze wijze de aandacht te richten op de grote maatschappelijke gevolgen hiervan en derhalve de noodzaak van een goede begeleiding bij scheiding

ML

Op 13 september kan iedereen die meer wil weten over het onderwerp ‘scheiden’ vrijblijvend terecht bij advocaat mr. Marie-Louise van As van EchtscheidingsHotel tussen 09.00 uur en 13.00 uur. Het is daarbij mogelijk om een gratis scheidingscheck te laten uitvoeren. Daarnaast kunnen vragen worden gesteld en meer informatie worden verkregen. Het kosteloos ingewonnen advies van de vFAS-advocaat-mediator geeft inzicht in de keuzes en/of gevolgen in specifieke situaties op het gebied van scheiden. Wilt u een afspraak maken? Klik hier!

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Zijn uw algemene voorwaarden van toepassing door het enkel deponeren van de voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank?

Zijn uw algemene voorwaarden van toepassing door het enkel deponeren van de voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank? Deze vraag kan kort worden beantwoord, het antwoord is namelijk nee.

Om ervoor te zorgen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst, dienen deze voorwaarden daarin van toepassing te zijn verklaard. Daarbij speelt de formulering een rol. Het opnemen van de zin “de algemene voorwaarden treft u als bijlage bij deze overeenkomst aan” in de overeenkomst, is met grote mate van zekerheid niet voldoende om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Ook de zin “de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en de rechtbank“ is onvoldoende om toepasselijkheid aan te nemen.

Ook het enkel plaatsen van de algemene voorwaarden op de achterzijde van de overeenkomst is niet voldoende om de algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn. In een recente uitspraak oordeelde de rechter dat de algemene voorwaarden niet van toepassing waren, ondanks het feit dat deze op de achterzijde van de overeenkomst waren geplaatst. Het bedrijf dat een beroep op de algemene voorwaarden deed, had verzuimd om in de overeenkomst de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren en op te nemen dat de algemene voorwaarden integraal op de achterzijde van de overeenkomst waren afgedrukt.

Contract signing

Indien de algemene voorwaarden niet op een juiste wijze van toepassing zijn verklaard, dan spelen de algemene voorwaarden geen rol tussen partijen. Dit heeft tot gevolg dat geen beroep kan worden gedaan op bijvoorbeeld aansprakelijkheidsbeperkingen of een eigendomsvoorbehoud opgenomen in de algemene voorwaarden.

Als de algemene voorwaarden op een juiste wijze van toepassing zijn verklaard en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel dan wel de rechtbank, dan kan de wederpartij (waarbij dit voor sommige wederpartijen niet geldt) alsnog er voor zorgen dat de algemene voorwaarden door de rechter buiten spel worden gezet. Uitgangspunt is namelijk dat de algemene voorwaarden voor of uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand dienen te worden gesteld (in de praktijk door het overhandigen van de algemene voorwaarden). Het deponeren van algemene voorwaarden en aan de wederpartij aangeven dat deze op verzoek kosteloos zullen worden toegezonden, geldt als het ter hand stellen van de algemene voorwaarden wanneer daadwerkelijke terhandstelling redelijkerwijze niet mogelijk is. Een beroep op de omstandigheid dat de algemene voorwaarden redelijkerwijs niet ter hand kunnen worden gesteld, wordt slechts in uitzonderlijke situaties gehonoreerd, bijvoorbeeld voor de Nederlandse Spoorwegen. Dit betekent dat u dan alsnog mogelijk geen beroep op de algemene voorwaarden kunt doen.

Advies: zorg ervoor dat u de algemene voorwaarden op een juiste wijze van toepassing verklaart, dat u op een correcte wijze met de algemene voorwaarden omgaat en dat u bewijs kunt leveren dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld.

Mocht u vragen hebben over de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden, de manier waarop deze gebruikt dienen te worden of de inhoud daarvan, neem dan contact op met uw huisadvocaat.

Geplaatst in ondernemingsrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Free Record Shop failliet, maar wat zijn uw cadeaubonnen nog waard?

Onlangs bericht de Telegraaf dat winkelpersoneel van de Free Record Shop (FRS) van de directie de opdracht zou hebben gekregen om zoveel mogelijk cadeaubonnen te verkopen, terwijl al bekend was dat FRS langs de afgrond liep. Op deze wijze zou zijn geprobeerd extra omzet te genereren. De directie van FRS ontkent.

Cadeaubonnen van een bedrijf verliezen in beginsel hun waarde bij een faillissement. Een cadeaubon is immers een gewone vordering van de houder van de waardebon op het bedrijf, die na een faillissement bij de curator ingediend moet worden. Enkel indien de curator uiteindelijk voldoende geld op haalt (hetgeen in de praktijk weinig zal voorkomen), zal de vordering alsnog worden voldaan.

webw

Het verkopen van cadeaubonnen vlak voor een faillissement is dus zeer lucratief voor een bedrijf. Je krijgt er wel voor betaald, maar hoeft er niets voor te doen. Bestuurders (= directie) die zich hieraan schuldig maken, lopen echter wel het gevaar hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden.

FRS is een vennootschap en in beginsel zijn de bestuurders van een vennootschap niet persoonlijk aansprakelijk, ook niet bij een faillissement. Er zijn echter uitzonderingen, waaronder de regel: Bestuurders van een vennootschap (FRS) die namens de vennootschap verplichtingen aangaan (uitgeven van cadeaubonnen) op een moment dat ze wisten of redelijkerwijze hadden kunnen weten dat de vennootschap niet meer aan deze verplichtingen kan voldoen (failliet gaat), kunnen hiervoor wel persoonlijk aansprakelijk zijn.

Indien het bericht van de Telegraaf klopt en er ook bewezen kan worden dat er bonnen zijn uitgegeven terwijl het bestuur wist dat deze niet meer verzilverd zouden kunnen gaan worden, is er een goede kans om het bestuur van FRS hiervoor persoonlijk (in privé) aan te spreken. Omdat de waarde van de bonnen doorgaans laag is en de tijd en kosten van een dergelijke procedure hoog, is de kans dat iemand hier echt een procedure over zal starten in de praktijk erg klein.

Geplaatst in ondernemingsrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

2012: Recordbedrag wanbetalers!

In 2012 moesten Nederlandse bedrijven in totaal 14,3 miljard (2,6% van de omzet) aan onbetaalde rekeningen afschrijven. In Europa werd was dit gemiddeld 3% (350 miljard), waarbij Griekenland met 10% de kroon spant. Alleen Denemarken, Finland, IJsland en Zweden lieten een terugloop zien in het betalingsverzuim. Zo meldt NU.nl onlangs.

Ook onze huisadvocaten merken dat het betalingsgedrag onder zeer grote druk staat. Waar vroeger de grootste reden een slechte betalingsmoraal was, is de reden op dit moment in veelal de slechte liquiditeitspositie van zowel bedrijven, als consumenten, als ook overheidsinstanties. Ze willen wel betalen, maar kunnen dit simpelweg niet omdat er onvoldoende geld beschikbaar is.

wanbetalerWelk percentage heeft u in 2012 afgeschreven? Laat ons u helpen dit percentage te verlagen.

De ultieme oplossing om debiteuren en afschrijvingen te voorkomen is natuurlijk betaling vooraf, echter dat is in de meeste gevallen niet haalbaar. Wat wel altijd kan is om vooraf goed na te gaan met wie u zaken doet (van een kale kip kunt u later niet plukken) en achteraf een duidelijk en consequent debiteurenbeleid te voeren. Juridischesnelweg.nl biedt u niet alleen een gratis incassoservice, maar ook een eigen vaste huisadvocaat die u kan helpen met het opstellen van een goed debiteurenplan. Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende afspraak met uw huisadvocaat.

Geplaatst in incasso | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Verborgen cameratoezicht personeel, mag dat!?

De afgelopen dagen berichtten diverse media over verborgen cameratoezicht op de werkvloer. Meerdere bedrijven, waaronder Mediamarkt, gaven toe dat ze hun werknemers in het geheim hadden gefilmd, zogezegd voor trainingsdoeleinden. Mag dat zomaar?

In beginsel is het toegestaan om duidelijk zichtbare camera’s te plaatsen op de werkvloer, mits de werkgever hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld beveiliging van mensen en/of goederen. Indien vooraf overleg plaatsvindt, vallen trainingsdoeleinden hier ook onder.

camera

Het stiekem plaatsen van camera’s op de werkvloer is in beginsel niet toegestaan. Hiervoor moet er echt sprake zijn van zeer bijzondere omstandigheden en dan nog enkel indien er geen andere alternatieven (meer) zijn. Zo mag er een camera worden geplaatst om een werknemer die van diefstal wordt verdacht in de gaten te houden, maar enkel nadat eerst andere middelen zijn geprobeerd, het slechts tijdelijk is en de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zo klein mogelijk. Zo zal een camera op een toilet nimmer toegestaan zijn. Het gebruik van geheim camera’s voor trainingsdoeleinden is dus niet toegestaan.

Indien er een ondernemingsraad (OR) in het bedrijf is, dan dient zowel regulier- als geheim cameratoezicht vooraf aan de ondernemingsraad te worden gemeld. Als er geen OR is, is het raadzaam om het gebruik van (geheim) camera toezicht te regelen in het arbeidscontract of personeelshandboek.

Geplaatst in arbeidsrecht | Tags: , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Belastingaangifte en echtscheiding!

De belastingaangifte staat weer voor de deur. Dit is in een reguliere situatie al geen prettig vooruitzicht. Wanneer u verwikkeld bent in een echtscheiding, kan dat een extra complicerende factor opleveren. Houdt u hiermee rekening bij het (laten) doen van uw aangifte, maar ook bij de gevolgen van uw scheiding.

Wanneer u met elkaar bent getrouwd (en in veel gevallen ook als u samen woont), bent u elkaars fiscaal partner. Dat heeft als gevolg dat u gemeenschappelijke inkomensbestanddelen vrij kunt toereken. In normaal Nederlands houdt dit in dat u in de aangiften mag schuiven met bepaalde posten, zoals bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. U kunt de aftrek opnemen in de aangifte van de partner met het hoogste inkomen, om een zo hoog mogelijke teruggave te krijgen.

FOR-BUSINESS-WOMEN1

Wanneer u samenwoont wordt uw fiscaal partnerschap verbroken vanaf het moment dat één van u beiden zich inschrijft op een ander adres.

Bij gehuwden vindt er een verbreking van het fiscaal partnerschap plaats wanneer 1) het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend en 2) één van u beiden zich uitschrijft van het adres van de echtelijke woning.

Vanaf dat moment kunt u niet meer schuiven met bijvoorbeeld de hypotheekrente. Ieder kan nog slechts conform eigendomsverhouding aftrekken. Dat betekent doorgaans dat iedere partner de helft van de rente in aftrek kan brengen. Wanneer de ene partner een aanzienlijk hoger inkomen dan de ander heeft, wordt de aftrek als gevolg daarvan aanzienlijk beperkt.

In deze tijd van moeilijk verkoopbare woningen, kan dit tot een behoorlijke lastenverzwaring van de netto woonlasten voor een langere periode leiden.

Omdat een scheiding doorgaans een verbreking van het fiscaal partnerschap als gevolg heeft, is het zaak dat u zich in dit kader ook goed laat informeren over de fiscale aspecten, in samenhang met de alimentatie en de verdeling.

Bij Juridischesnelweg beschikken we ook over een netwerk van fiscalisten die hierbij een ondersteunende rol kunnen spelen.

Voor vragen kunt u contact met Juridischesnelweg of opnemen.

Geplaatst in familierecht | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

KLEUTER MET EEN TATOEAGE? – Wat te doen bij verschil van mening over de opvoeding?

Op YouTube en LiveLeak is grote beroering ontstaan om een kleuter die een tatoeage aangemeten krijgt. Het lijkt erop dat de kleuter wordt vastgehouden door zijn eigen moeder.

Hoewel dit een extreem geval is, komt het dagelijks voor dat ouders het na een scheiding niet eens zijn over belangrijke beslissingen in het leven van hun kind. Het aanmeten van tatoeages, het krijgen van een oorbel, maar ook het kiezen van een school of medische behandeling zijn zaken die ouders verdeeld kunnen houden. Deze kwesties worden getypeerd als “gezagsgeschillen”. De vraag wie van de ouders bevoegd is om belangrijke beslissingen in het leven van het kind te nemen, hangt samen met de vraag wie van de ouders het gezag heeft.

Wanneer ouders niet zijn getrouwd, heeft alleen de moeder automatisch het gezag. De vader krijgt het gezag pas, wanneer de ouders daar samen een verzoek om hebben gedaan bij de rechtbank. Alleen erkenning door de vader is dus niet voldoende om ook het gezag(=zeggenschap) te krijgen. Het komt regelmatig voor dat ouders hier pas achterkomen na de verbreking van de relatie. Niet zelden is de moeder dan niet langer bereid om vrijwillig in te stemmen met verkrijging van het gezamenlijk gezag. De vader kan dan de rechter vragen om hem alsnog met het gezamenlijk gezag te belasten. De rechter spreekt dit gezamenlijk gezag uit, tenzij er een onaanvaardbaar risico ontstaat dat het kind dan klem of verloren zal raken tussen de ouders. Dit betekent dat gezamenlijk gezag er niet toe mag leiden dat er zo veel ruzie tussen de ouders zal ontstaan dat beslissingen voor het kind niet meer kunnen worden genomen.

Autumn Portrait

Wanneer de ouders wel getrouwd zijn, hebben zij automatisch tijdens en na het huwelijk het gezamenlijk gezag over hun kinderen. Dat betekent dat zij alleen samen belangrijke beslissingen in het leven van het kind kunnen nemen. Wanneer dit gezamenlijk gezag bij herhaling tot problemen leidt, kan een ouder de rechter vragen om hem/haar alleen met het (eenhoofdig) gezag te belasten. Wanneer de rechter dit uitspreekt, kan die ouder in het vervolg alleen beslissingen nemen over het kind. Ook in dit geval zal de rechter alleen het eenhoofdig gezag uitspreken, wanneer het kind klem of verloren raakt tussen de ouders.

Nu het gezamenlijk gezag tijdens en na de relatie het wettelijk uitgangspunt is, hebben de meeste ouders in de praktijk samen het gezag over hun kinderen. Dan kan het natuurlijk voorkomen dat de ene ouder het wel goed vindt dat het kind een tatoeage krijgt, terwijl de andere ouder hiervan gruwelt. Ook kan een inschrijving op de ene of de andere school tot discussie leiden. De meeste ouders lossen dit op door met elkaar in overleg te treden, al dan niet met behulp van mediation. Soms lukt het echter niet om er samen uit te komen. De ouders kunnen dan de rechter vragen om met betrekking tot het punt waarover discussie bestaat een beslissing te nemen. De rechter bepaalt dan of het kind een oorbel mag, op welke school hij/zij wordt ingeschreven, of het kind mag verhuizen etc.

U kunt dus op verschillende manieren geconfronteerd worden met gezagsgeschillen:
1) U heeft niet het (gezamenlijk) gezag en wenst dat wel;

2) U heeft wel het gezamenlijk gezag, maar wenst het eenhoofdig gezag;

3) U heeft het gezamenlijk gezag, maar een specifiek geschil over de uitoefening hiervan.

Bij alle gezagsgeschillen kunnen de familierechtadvocaten van Van As advocaten te Nieuwegein u van dienst zijn. Wij kunnen tussen u en uw (ex-)partner bemiddelen, of namens u een procedure voeren. Voor vragen, kunt u ons bereiken.

Martine Gruiters, gespecialiseerd familierechtadvocaat, te Nieuwegein

Geplaatst in familierecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen